Masa Mutsuda : My set

เคยเขียนเรื่องของ Masa Mutsuda นักอิเลคโทนในดวงใจเมื่อหลายปีมาแล้ว ตอนนี้ใน youtube เริ่มมีผลงานเก่าๆของเขาเยอะขึ้น ขอนำมาบันทึกมัดรวมกัน เพื่อคนในยุคนั้นได้นึกถึงครับ sound ส่วนใหญ่เป็น original ของสมัยนั้นครับ

ขอบคุณ credit youtube : sanaefuji , 聖斐 呂

On a clear day : แนว Bossa Jazz ฟังสบาย

Burining : เพลงในชุดนี้มี sun country ,smoke get in your eye , tea for three

I Can see star in your eye : ยุคนี้จะเริ่มใช้เสียง Sakuhasi หรือ Panflute เยอะมาก ลุง Masa เริ่มเปลี่ยนไปเป็นแนว world Music


Bear’s Beard
: อันนี้ rearrange และใช้ sound ที่ทันสมัยกว่าแต่ยังได้อารมณ์ของ Fusion ยุค 80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *