ASIO

Sonar8 คอมพิวเตอร์ดนตรี

SONAR 8 : ASIO4ALL Driver

เพื่อนหลายคนคงเคยมีปัญหาในการใช้ Notebook หรือ Soundcard Onboard ในการใช้งานโปรแกรมดนตรี เช่น Sonar หรือ Cubase หลายๆ web ก็บอกว่าให้ใช้ Driver พวก AISO ซึ่งปกติจะเป็น driver ทีมาพร้อมกับอุปกรณ์ แต่ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์พวกนั้น […]