Learn Piano

รู้ดนตรีอย่างงี้

Learn Piano Improvisation with Willie

แสนจะอิจจาเด็กๆสมัยนี้ครับที่มีสื่อดีๆใน internet มากมาย ถ้าสนใจและมีความอยากที่จะเรียนรู้ ก็ต้องได้รู้ ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมที่จะได้เรียน ถ้าอยากเรียน หลักเหมือนการศึกษาของกระทรวงศึกษาของบ้านเราไหมครับ 🙂

วันนี้ขอแนะนำ Web ที่สอนการเล่น Jazz Piano …