บันทึกการเรียน web dev : CSS

CSS เป็นการตกแต่งความสวยงามให้ webset , client

  • CSS ไม่ใช้ ภาษา programming แต่เป็นรูปแบบการกำหนดรูปแบบของ html แต่ใช้การ casecade หมายถึงเป็นลำดับขั้นของระดับเอกสาร
  • การเขียนมีรูปแบบ 3 อัน
    • object : เป็น element พื้นฐานของ html เช่น “h1” , “body” การเขียน ไม่ต้องใช้จุด หรือ # นำหน้า
    • class : เขียนโดยใช้ จุด .classname , class คือการจัดกลุ่ม element ที่ใช้รูปแบบเดียวกัน
    • id : #id ใน 1 เอกสารจะมีได้เพียง id เดียว หากมีการใช้ id ซ้ำ ตอนที่เรียกใช้จะถือว่าใช้อันแรกที่เจอ id นั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *