บันทึกการเรียน web dev

เนื้อหาทั้งหมดตามที่ หลักสูตรเขียนไว้ว่าถ้าจะเป็น Web development Full Stackต้องรู้อะไรบ้าง ช่างเยอะเหลือกเกิน จะเขียนบันทึกเป็นเรื่องๆ ตามความเข้าใจที่ได้ ต้องออกตัวด้วยนะครับ ว่าจะเป็นการบันทึกการเรียนรู้ ที่ตัวเองไม่ได้เป็น Programmer

เรียนกับคุณครูคนสวย Angela Yu
 1. Front-End Web Development
  1. HTML 5
  2. CSS 3
  3. Bootstrap 4
  4. Javascript ES6
  5. DOM Manipulation
  6. jQuery
 2. ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับเครื่องมือและ Workflow
  1. Bash Command Line
  2. Git, GitHub and Version Control
 3. Backend Web Development
  1. Node.js
  2. NPM
  3. Express.js
  4. EJS
  5. REST
  6. APIs
 4. Databases
  1. SQL
  2. MongoDB
  3. Mongoose
 5. Authentication
 6. Firebase
 7. React.js
 8. React Hooks
 9. Web Design
 10. Deployment with GitHub Pages, Heroku and MongoDB Atlas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *