สร้าง webserver ด้วย express node.js

บันทึกการหัดใช้ Node.js ด้วยใช้ framework Express

Server ที่เล็กที่สุดที่เรียกว่า serer ได้ก็คือ app สามารถ ฟัง (listen) ที่ port ที่เรากำหนด เมื่อมีการเรียกเข้ามาด้วย get request ก็ส่งข้อมูล Text กลับไป ซึ่งจะแสดงผลบน browser

ขั้นตอน

 • สร้าง folder สำหรับ project
 • เข้าไปที่ folder => cd newproject
 • run npm init
 • run npm install express
npm init
npm i express
 • สร้างไฟล์ app.js
 • edit ในไฟล์ app.js ด้วย
const express = require('express');
const app = express();

app.get("/",function(req,res){
  res.send("Hello Yordja");
});

app.listen(process.env.PORT || 3000, function(req,res){  // ใส่ process.env.PORT ไว้เวลาไป run ที่server อื่นเช่น Heroku 
  console.log("App is runing on port 3000");
});

ใช้งาน ejs : เป็น Template engine สำหรับ render html มีการส่งตัวแปรข้ามไฟล์ได้ เตรียม template ไว้ให้เอาข้อมูลมาวางเป็น Layout

ติดตั้ง ejs ผ่านทาง npm

npm i ejs

ประกาศการใช้งาน ejs

สร้าง folder “views” เพื่อเก็บ template

ตัวอย่าง สร้าง template นามสกุล .ejs => “home.ejs”

<h1>Home from EJS Template</h1>

ในไฟล์ app.js เพิ่ม code เพื่อเรียกใช้งาน ejs

const ejs = require('ejs');
....
app.set('view engine','ejs');
....
app.get("/",function(req,res){
  res.render("home");  // บอกว่าให้ render ไฟล์ไหน ไฟล์นี้จะอยู่ใน folder views
});

ทดลอง run “node app.js” และ เข้า browser

ส่งตัวแปร เข้าไปใน ejs

การแสดงค่าจะใช้ <%= ตัวแปร %> ตัวอย่าง

// ไฟล์ home.ejs //
<h1>Home from EJS Template</h1>
<p><%= startContent %></p>

// ไฟล์ app.js //
...
const homeStartingContent = "Home start content";
...
app.get("/",function(req,res){
  res.render("home",{startContent: homeStartingContent}); // ส่งค่า ไปใส่ในตัวแปรปลายทางชื่อ startContent 
});

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *