หัดเขียน Django : virtualenv

บันทึการเรียน python และ django ในการเขียน program ต้องในการใช้งาน virtual environment สภาพสำหรับการ run program เนื่องจากอาจจะมีการเรียกติดตั้ง package ต่างๆในแต่ละ project แตกต่างกัน python จึงมี concept การทำ virtual environment ขึ้นเหมือนเป็น กล่องๆ

ในตอนที่เรียน เจอมี 2 อันที่ใช้คือ pipENV และ virtualENV ขอเลือกใช้ viritualENV อันเดียวเลย จะได้ไม่งงตัวเอง

  • ติดตั้ง virtualenv
  • สร้าง virtualenv
  • ใช้งาน virutalenv

รายละเอียด

ติดตั้ง virtualenv

pip install virtualenv

สร้าง virtualenv

virtualenv envName

ใช้งาน virutalenv

source envName/script/activate

//yordja

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *